четвер, 31 травня 2018 р.

Шановні колеги !


Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень, керуючись  Порядоком підвищення кваліфікації адвокатів України  (далі Порядок) із подальшими змінами і доповненнями.
Підвищення свого професійного рівня (підвищення кваліфікації) є важливим професійним обов’язком адвокатів дотримання якого має забезпечувати безперервне поглиблення, розширення й оновлення ними своїх професійних знань, вмінь та навичок, здобуття нової спеціалізації або кваліфікації у певній галузі права чи сфері діяльності на основі раніше здобутої освіти і практичного досвіду, забезпечувати адвокатів достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці його тлумачення та застосування.
З метою оцінювання підвищення кваліфікації адвокаті встановлюється відповідний період оцінювання тривалістю у три роки.
За основу оцінювання підвищення кваліфікації адвокатів приймається система залікових балів, визначена у Додатку № 4 цього Порядку - один заліковий бал дорівнює одній годині навчання.
Адвокат має отримати не менше 30 залікових балів протягом періоду оцінювання.
Адвокат має отримати не менше 10 залікових балів кожного року,протягом періоду оцінювання визначеного пунктом 13 цього Порядку.
Адвокат зобов’язаний самостійно вести облік залікових балів, зберігати сертифікати про участь у заходах з підвищення кваліфікації та сертифікати про проходження навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатами, інші документи, що підтверджують підвищення його кваліфікації протягом періоду оцінювання та не менше року після його закінчення.
Не пізніше 31 січня кожного року адвокат зобов’язаний надати раді адвокатів регіону картку обліку залікових балів, форма якої встановлена у Додатку 4 Порядку, та копії документів, що підтверджують підвищення його кваліфікації протягом минулого року. Зазначені документи можуть бути витребувані в адвоката у разі надходження до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скарг (окремих ухвал, подань, постанов) про порушення, вчинені адвокатом або про низький рівень якості наданої ним правової допомоги, та враховуються при розгляді дисциплінарної справи,.
У зв’язку з чим Рада адвокатів Житомирської області надає додатковий термін (до 30 червня 2018 року) для надання карток облікових залікових балів, форма яких встановлена у Додатку 4 Порядку, та копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом минулого року.
Адвокати, які не виконують обов’язку щодо підвищення свого професійного рівня, а саме постійного вдосконалення своїх знань і професійної майстерності відповідно до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України , а отже не виконують вимог цього Порядку, можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність, за невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків.

Додаток зразок картки облікових балів

Додаток 4

до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України

 

КАРТКА ОБЛІКУ ЗАЛІКОВИХ БАЛІВ

__________________________(ПІБ), свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №__________від ______________ року, видане ____________________.
Період: 201_ рік
N
Дата прове-дення заходу
Назва заходу
Орга-нізатор заходу
Форма участі (слухач або допові-дач)
Тема доповіді або теми, прослухані учасником
Кількість отриманих балів


Всього балів

                                                                         (ПІДПИС)                                   (П.І.Б.)

З повагою,
 Голова Ради адвокатів
 Житомирської області                                                                                 В.О.Прокопчук


Поділися новиною!


Немає коментарів:

Дописати коментар

Designed By T